گواهینامه ها

گواهی صلاحیت پیماکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان -1397
زمینه فعالیت و ظرفیت شرکت رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان -1397
گواهی صلاحیت پیماکاری وزارت کشور، استانداری خوزستان - 1393
HSE گواهی TÜV Reinland-1393
گواهی صلاحیت پیماکاری وزارت کشور، استانداری خوزستان - 1393
HSE گواهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی