پروژه ها

تکمیل سالن مدرسه افشار شوشتر اداره کل نوسازی مدارس خوزستان
ساخت سوله دوم انبار TS46 با مساحت 3000 متر مربع شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
ترمیم بدنه و احداث سازه خروجی زهکش k2 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان