احداث شبکه فرعی آبیاری جایزان واحد های زراعی U13…U30 با 29km لوله پلی اتیلن

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های آب
  • کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: تحویل دائم

توضیحات پروژه

احداث شبکه فرعی آبیاری جایزان واحد های زراعی U13…U30 با 29km لوله پلی اتیلن توسط این شرکت در موعد قرارداد فی ما بین تحویل کارفرما گردید.

پیشرفت پروژه